Szkoła Podstawowa nr 202
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 202 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Organami Szkoły Podstawowej nr 202 są:

1.      Dyrektor Szkoły.

2.      Rada Pedagogiczna.

3.      Rada Rodziców.

4.      Samorząd Uczniowski.

Ad. 1.

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

o    kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

o    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

o    sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

o    przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

o    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

o    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

o    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

o    współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

o    odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1. ustawy, przeprowadzanym w szkole,

o    stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

o    zatrudnianie i zwalniani, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

o    przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

o    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

o    sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli,

o    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

o    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

 1. Dyrektor Szkoły prowadzi ewidencję związaną z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców.
 2. Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
 3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może wyrazić zgodę na działalność stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 5. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 6. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, tworzy stanowisko Wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
 7. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor.
 8. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor.

 

Ad. 2.

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Tworzą ją wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku obrad.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  • opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • roczną organizację pracy szkoły - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • projekt planu finansowego szkoły,
  • wnioski Dyrektora Szkoły do właściwych władz o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian. Rada Pedagogiczna zatwierdza i uchwala statut szkoły.
 6. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego.
 7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły, a do Dyrektora, o odwołanie Wicedyrektora lub innego nauczyciela pełniącego w szkole funkcję kierowniczą.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 10. Zasady pracy rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

Ad. 3.

 

 1. Ilekroć w statucie szkoły jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
 3. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa:
  • w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
  • w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
  • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły. W tym celu rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin.
 5. 5. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspierania realizacji zadań i celów szkoły,
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
   • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art.34 ust.2 ustawy,
   • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
   • występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Ad. 4.

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Samorząd Uczniowski jest organem społecznym reprezentującym uczniów wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Kuratora Oświaty.
 4. Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i życiem wewnątrzszkolnym, a także formą umacniania demokratycznych zasad współżycia i współpracy.
 5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mają prawo przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów tj.:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów.
 
 
Wprowadził BZMW/ext.GTelec 08-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.gtelec 15-12-2012
Zatwierdzający Kołodziejczak Katarzyna (SP nr 202) 17-12-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-12-2012
Liczba odwiedzin: 955
Rejestr zmian